Bienvenue chez Roslar Boekhoudkantoor

Société, entreprise individuelle ou profession libérale : entreprendre reste un réel défi... La réussite et l’efficacité de l’entreprise reposent sur des conseils professionnels adaptés à vos activités d’entrepreneur ou de chef d’entreprise.

Vous attendez bien plus de votre comptable-fiscaliste qu’une simple assistance pour remplir vos obligations comptables et fiscales. La fiduciaire Roslar Boekhoudkantoor, située à Roulers, propose une solution de qualité en tant que partenaire fiscal de votre entreprise.

Outre une vision stratégique de votre activité indépendante ou entreprise, nous assurons un suivi correct en matière de comptabilité et de fiscalité. Pour ce faire, la qualité et la confiance sont primordiales.

Notre fiduciaire accompagne toujours les clients de manière personnalisée, en offrant des conseils fiscaux spécialisés et efficaces. Nous nous occupons du traitement comptable et fiscal des dossiers en mettant l’accent sur l’optimisation fiscale et la numérisation. Au-delà de cette attention spécifique, nous fournissons des conseils détaillés aux starters qui lancent ou reprennent une activité indépendante. Tant les petites entreprises (entreprises individuelles, professions libérales et petites sociétés) que les moyennes entreprises font partie de notre fichier clientèle.

Votre force réside dans notre stratégie fiscale à long terme.

Actualités


Corona update - Aanvullende compensatiepremie bij omzetdaling na heropstart (VLAIO)

De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel ondernemingen nog steeds door, waardoor een langdurige impact op het omzetcijfer van toepassing kan zijn. Om deze reden voorziet de Vlaamse regering in een éénmalige aanvullende compensatiepremie van 2 000 eur (of ten bedrage van 1 000 eur voor categorie bijberoep) voor bedrijven die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen.

lire en plus

Corona update - Relance-uitkering (relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen

Gezien de heropstart van de economie in fases verloopt met strikte voorwaarden in kader van coronapreventie, voorziet de overheid vanaf juni ’20 een extra corona-steunmaatregel onder de vorm van de relance-uitkering.  Deze maatregel kan bijkomende ondersteuning bieden aan zelfstandigen die minstens een maand verplicht werden te sluiten omwille van coronapreventie (o.a. horeca, evenementsector, niet-voedingshandel, ...) en waarvan hun handelsactiviteit het ritme van vóór de coronacrisis niet opnieuw kon behalen na heropstart.

lire en plus

Corona update - Tijdelijk corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De Federale regering heeft beslist om een tijdelijke ouderschapsuitkering in te voeren voor zelfstandigen met kinderen. Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit tijdens één of meerdere maanden gedurende de periode mei tot en met augustus 2020 verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor de uitkering. De ouderschapsuitkering is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die tijdens één of meerdere maanden gedurende de periode mei tot en met augustus door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit hebben verminderd om voor hun kind(eren) te zorgen. Het kan gaan om een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind. 

lire en plus

Corona update - Uitbreiding van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot augustus 2020

Teneinde de economische impact naar aanleiding van het coronavirus te beperken, werd beslist dat de optie tot aanvraag van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen inmiddels verlengd wordt tot augustus 2020. Gezien de aanvraag tot verlenging echter niet automatisch zal gebeuren, moet de zelfstandige of bedrijfsleider hiervoor een nieuwe aanvraag indienen via het sociaal verzekeringsfonds.   De voorwaarden voor het overbruggingsrecht voor deze (extra) maanden veranderen niet.

lire en plus

Corona update - Compensatiepremie bij groot omzetverlies (VLAIO)

Veel zelfstandigen en ondernemingen kunnen niet rekenen op een corona-hinderpremie als tussenkomst bij financiële verliezen ten gevolge van de vele opgelegde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naast de hinderpremie voor ondernemingen die sectorgebonden verplicht moeten sluiten, heeft de Vlaamse regering nu ook een eenmalige compensatiepremie goedgekeurd voor alle zelfstandigen en ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die door alle beperkende maatregelen een groot omzetverlies lijden.

lire en plus

Corona update - Hinderpremie bij gedwongen sluiting (VLAIO)

Ondernemingen die omwille van de coronamaatregelen hun zaak gedwongen moeten sluiten hebben recht op een hinderpremie. Deze eenmalige premie wordt toegekend per vestigingseenheid en voor zover in elke bijkomende vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. De Vlaamse hinderpremie ten bedrage van 4 000 eur is van toepassing onder voorwaarden voor ondernemingen met gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal). Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels. Gezien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 werd verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar vestiging(en) een bijkomende premie ontvangen van 160 eur per sluitingsdag die samenvalt met een normale sluitingsdag. Wanneer kan ik de corona hinderpremie aanvragen? Met ingang van vrijdag 27 maart 2020 kan elke onderneming die voorkomt in de lijst van gedwongen sluitingen - zie lijst in bijlage (update 30.03.2020) - deze aanvraag online indienen tegen uiterlijk 19 mei 2020 bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Hoe kan ik de hinderpremie online aanvragen?   Elke aanvrager dient zich online te identificeren via een elektronische identiteitskaart (e-ID) of via een andere aanmeldsleutel (itsme - token - app - sms). Na aanmelding kan de aanvraagprocedure gestart worden op basis van volgende inlichtingen:   e-ID én e-ID pincode via elektronische kaartlezer (of een andere digitale sleutel) Belgisch zichtrekeningnummer van de onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat) overzicht van alle gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen rechtsvorm (bijvoorbeeld: eenmanszaak, BV, NV, ….) enkel voor eenmanszaken en zelfstandigen: statuut: hoofdberoep of bijberoep in geval van bijberoep:  minimumbijdrage volgens hoofdberoep het website adres van de onderneming in http:// of https:// -formaat (indien van toepassing) Technische problemen tijdens de online aanvraag? Contacteer het gratis nummer 1700 voor alle technische bijstand tijdens de aanvraagprocedure. Binnen Roslar Boekhoudkantoor staat uw dossierbeheerder ter beschikking om u te begeleiden en door te verwijzen, teneinde de economische gevolgen van deze gezondheidscrisis tot een minimum te beperken.

lire en plus

Corona update - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep

Zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit moeten onderbreken ingevolge het coronavirus, zonder dat ze zelf effectief ziek zijn, kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht. Wie komt in aanmerking? Bedrijfsleiders, zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) - allen met zelfstandige activiteit in hoofdberoep en met hun hoofdverblijfplaats in België - komen in aanmerking voor de uitkering overbruggingsrecht. De opstartdatum van de ondernemer in hoofdberoep speelt hierbij geen rol. De uitkering overbruggingsrecht wordt als een vervangingsinkomen beschouwd en kan dus niet worden gecombineerd met een andere uitkering. De zelfstandige mag trouwens ook niet als werknemer aan de slag tijdens zijn onderbreking. Het overbruggingsrecht kan echter wel gecombineerd worden met de hinderpremie.Elke bedrijfsleider of zelfstandige in hoofdberoep die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, heeft recht op een uitkering overbruggingsrecht indien:actief in horeca (ook wanneer deze horecazaak niet volledig gesloten is en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, bij mensen thuis levert of het hotel open blijft)actief in een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluitingdoor het coronavirus de zelfstandige activiteiten minstens zeven dagen onderbroken worden (vb. annuleringen van opdrachten door klanten, uit voorzorg, geen aanleveringen door leveranciers, ...)Hoeveel bedraagt het uitkeringsbedrag?De zelfstandige die actief is in de horeca of een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting, heeft voor de maanden maart én april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).De zelfstandige die (uit voorzorg of door annuleringen van afspraken door klanten) uit eigen initiatief voor minstens 7 opeenvolgende dagen de activiteiten onderbreekt, krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand deze sluit. Indien deze beide maanden de activiteiten onderbreekt, zal deze voor zowel maart als april een uitkering overbruggingsrecht verkrijgen.Hoe moet het overbruggingsrecht worden aangevraagd?Het overbruggingsrecht moet door de zelfstandige zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds via een vereenvoudigd aanvraagformulier

lire en plus

Corona update - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep

De Federale regering heeft beslist om het overbruggingsrecht in kader van het coronavirus ook toe te kennen aan zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden met een beperkt inkomen uit zelfstandige activiteit. Wie komt in aanmerking?  Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen tussen 6.996,89 eur en 13.993,77 eur (= geïndexeerd inkomen) Zelfstandigen volgens artikel 37 (gelijkgesteld met een bijberoep) met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen tussen 6.996,89 eur en 7.330,52 eur (= geïndexeerd inkomen) Gepensioneerden met zelfstandige activiteit in bijberoep met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen hoger dan 6.996,89 eur (= geïndexeerd inkomen) Vervolgens dient de zelfstandige in bijberoep ook te voldoen aan de volgende voorwaarden: De zelfstandige activiteit behoort tot de lijst met ​​​​​verplichte sluitingen of de zelfstandige in bijberoep heeft vrijwillig beslist om minstens 7 achtereenvolgende dagen te sluiten in maart en/of april 2020 Indien de zelfstandige in bijberoep uitkeringsgerechtigd is (pensioen, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ...), dan mogen de uitkering en het overbruggingsrecht samen niet hoger zijn dan 1 614,10 eur per maand  Zelfstandigen in bijberoep met startdatum vanaf 1 januari 2018 (of later) komen niet in aanmerking Hoeveel bedraagt het uitkeringsbedrag? Zelfstandigen in bijberoep hebben voor de maanden maart en/of april recht op een uitkering overbruggingsrecht ten belope van maximaal 645,85 eur (of 807,05 eur met gezinslast)   Opmerking: bovenvermelde uitkering betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep aanspraak kan maken. Indien reeds een vervangingsinkomen zou genoten worden, kan de uitkering overbruggingsrecht mogelijks verminderd worden.  Hoe moet het overbruggingsrecht worden aangevraagd? Het overbruggingsrecht moet door de zelfstandige zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds via een vereenvoudigd aanvraagformulier. De coronamaatregelen zijn voorlopig verlengd tot en met 19 april 2020, waardoor elke voorafgaande aanvraag van het overbruggingsrecht automatisch verlengd zal worden tot en met deze datum. Binnen Roslar Boekhoudkantoor staat uw dossierbeheerder ter beschikking om u te begeleiden en door te verwijzen, teneinde de economische gevolgen van deze gezondheidscrisis tot een minimum te beperken.

lire en plus

Verhogingen sociale bijdragen niet langer fiscaal aftrekbaar

Met ingang van 1 januari 2020 zijn wettelijke verhogingen van sociale bijdragen (zelfstandigen en bedrijfsleiders) niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskost.  De betaalde sociale bijdragen zelf blijven hierbij uiteraard wel fiscaal aftrekbaar.

lire en plus

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2020

Zowel vennootschappen als particulieren dienen hun voorafbetalingen directe belastingen met ingang van het aanslagjaar 2020 voortaan op een nieuw zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling

lire en plus

Wijzigingen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) met ingang van 1 januari 2020

Volgens het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dienen bestaande vennootschappen met oprichtingsdatum vóór 1 mei 2019, rekening te houden met een aantal concrete wijzigingen die op de vennootschap of vereniging van toepassing worden met ingang van 1 januari 2020.  Indien binnen de vennootschap eerder geopteerd werd om de statuten via ‘opt-in’ regeling in overeenstemming te brengen met het nieuw WVV, dan beheert de vennootschap inmiddels deze nieuwe spelregels.

lire en plus

Partnership 11.trail Roeselare 2020

Voor het 5e jaar op rij bevestigt Roslar Boekhoudkantoor het partnership om dit uniek loopevenementdwars door het centrum van Roeselare ten voordele van 11.11.11 te steunen op zondag 25 oktober 2020.   Ook team Roslar Boekhoudkantoor zal coronaproof aan de start komen van de urban trail om dit goede doel extra in de verf te zetten.

lire en plus


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK